smallImage

Fasering OPDC Rotterdam

 1. De plaatsing

Na een positief oordeel van de toelatingscommissie van het samenwerkingsverband Koers-VO start de leerling op het OPDC Rotterdam met een plaatsingsgesprek en een observatieperiode die ongeveer 4 weken duurt. Tijdens deze observatieperiode is het van belang om een groter inzicht te krijgen in de inzet, motivatie en het doorzettingsvermogen, evenals de (on)mogelijkheden van de leerling. Binnen het OPDC Rotterdam heeft de leerling een eigen mentor die het individuele proces vanaf de eerste schooldag begeleidt.

In de observatieperiode kan beoordeeld worden of er sprake is van contra-indicaties of andere belemmeringen die het leerproces op het OPDC Rotterdam ernstig in de weg staan en die niet gesignaleerd en/of benoemd zijn tijdens de aanmelding. De observatieperiode wordt afgesloten met een evaluatiegesprek. De inhoud van dit gesprek is gebaseerd op de observaties en ervaringen van de leerkrachten en hulpverleners van het OPDC Rotterdam. Ook resultaten van afgenomen testen en nieuw verworven relevante informatie zijn onderdeel van de evaluatie. Afhankelijk van de bevindingen tijdens de observatieperiode wordt er gekozen voor:
- Voortzetting van plaatsing;
- terugplaatsing (terugverwijzing naar de aanmelder met een begeleidingsadvies;

 2. De trainingsfase

Deze fase is gericht op de voortgang van de gewenste veranderingen die nodig zijn voor een succesvolle terugplaatsing. Voorbeelden van zaken die aan de orde komen:
- Het versterken van positieve leer- en gedragskenmerken; 
- De leerling inzicht laten krijgen in de persoonlijke kwaliteiten en valkuilen en hoe daar mee om te gaan; 
- De leerling de principes van zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van zijn/haar toekomst, bijbrengen.

De duur van deze fase verschilt per leerling en is afhankelijk van diverse zaken, zoals de ernst van de problematiek, de gezinssituatie, het doorzettingsvermogen van de leerling en de mogelijkheid van terugplaatsing naar een vergelijkbare of andere vorm van onderwijs.

Het totale traject binnen het OPDC Rotterdam duurt 13 weken. Bij indicatiestelling is de mogelijkheid aanwezig de verblijfsduur van de jongere binnen het OPDC eenmalig te verlengen, mits daarvoor grondige, gemotiveerde redenen aanwezig zijn.

 3. De uitstroomfase

Als de leerling op het OPDC Rotterdam laat zien dat de persoonlijke leerdoelen en afspraken voldoende eigen zijn gemaakt, wordt de uitstroomfase gestart.

De leerling wordt bij voorkeur teruggeplaatst op de eigen school of, als dit niet meer mogelijk is, naar een andere vorm van passend onderwijs (afhankelijk van de leeftijd). 

Door eventuele gesignaleerde leerachterstanden en/of gedragskenmerken kan de leerling worden doorgeplaatst naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs.

Er wordt bij de doorstroming zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de leerling en de ouders. Het niveau, de gedragskenmerken of de thuissituatie zijn soms echter zeer bepalend voor de mogelijkheden binnen het onderwijs. Het OPDC Rotterdam zal na de observatieperiode een schooladvies geven.