smallImage

Het Ortho Pedagogisch Didactisch Centrum (OPDC)

Het OPDC is bedoeld voor volledig leerplichtige leerlingen van het reguliere voortgezet onderwijs in Rotterdam, in de leeftijdscategorie van 12 tot en met 18 jaar die tijdelijk niet op hun school kunnen zijn. Het doel is terugplaatsing naar het onderwijs in samenwerking met alle betrokkenen. De achtergrond van de leerlingen van het OPDC Rotterdam kan heel divers zijn. Meestal is er sprake van meervoudige problematiek, namelijk:

* sociaal emotionele problematiek;
* gedragsproblematiek;
* problemen in de thuissituatie;
* spijbelproblematiek.

De contra-indicaties op basis waarvan een leerling niet in het OPDC Rotterdam kan worden opgevangen zijn:
* verslaving die de schoolgang belemmert;
* psychiatrische problematiek;
* beschikking cluster 4.

Het OPDC Rotterdam kent 3 doelgroepen, te weten:
* leerlingen uit Praktijkonderwijs en VMBO BBL
* leerlingen uit VMBO KBL t/m VWO met externaliserende problematiek
* leerlingen met Internaliseerde problematiek
* (aanstaande) tienermoeders en meiden met seksueel gerelateerde problematiek.