smallImage

6. Ondersteuning scholen

De ambitie van het LMC Voortgezet Onderwijs is dat iedere leerling de ondersteuning krijgt die hij nodig heeft om zijn schoolcarrière succesvol te doorlopen en af te ronden. Het Expertisecentrum Eenheid Zorg biedt de scholen ondersteuning om een effectieve leeromgeving te creëren. 

6.1. Scholing

Het Expertisecentrum kan afhankelijk van de vraag diverse scholingen bieden aan docenten, zorgcoördinatoren, intern begeleiders etc. Voorbeelden van scholingen zijn: psychopathologie in het onderwijs, signaleren en omgaan met dyslexie en/of dyscalculie en het werken met handelingsplannen.

6.2. Consultatie

Bij een consultatie geven onze medewerkers advies op maat over de ondersteuningsmogelijkheden van specifieke  leerlingen  en/of en de ondersteuningsvraag van de docenten met het omgaan van (specifieke) leerlingen. Doel is de handelingsbekwaamheid van de docenten te vergroten en het leerproces van de leerlingen te verbeteren.

6.3. Coaching van docenten

Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie. De gecoachte leert, de coach ondersteunt en begeleidt dit leerproces. Binnen het coachingstraject worden de doelen vooraf bepaald. Het doel van coaching is het vergroten van de persoonlijke effectiviteit en professionele bekwaamheid van de coachee.

6.4. Workshop “Werken met De Klassenscan”

“De Klassenscan” is een instrument om de ondersteuningsvraag van een klas goed in beeld te brengen en er een groepsaanpak aan te verbinden. Na een korte introductie van de werkwijze brengt de mentor, samen met een vakdocent, de klas in kaart. Dit vraagt van hen om verder te kijken, voorbij het gedrag van de leerling en na te denken over de achterliggende factoren en wat een leerling nodig heeft. Gedragsdeskundigen van het Expertisecentrum helpen tijdens de workshop waar nodig, geven uitleg over testresultaten en helpen bij het maken van de stap naar handelingsgericht werken.

6.5.  (Vervolg) Workshop “Werken met het Ontwikkelingsperspectiefplan”

Met de invoering van de Wet Passend Onderwijs wordt het handelingsplan vervangen door het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Het gebruik van een ontwikkelingsperspectiefplan is wettelijk verplicht voor alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Voor de volgende groepen van leerlingen moet een plan worden opgesteld in de eerste 6 weken na de start van het onderwijs voor deze leerling: leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso), leerlingen in het praktijkonderwijs, leerlingen met een rugzak vanuit de oude systematiek en de leerlingen die extra ondersteuning krijgen op uw school.
Het OPP is afgestemd met leerling en ouder of verzorger; er vindt minimaal één keer per jaar een evaluatie plaats met zowel ouder/verzorger als leerling. Het OPP wordt steeds door alle betrokkenen ondertekend.

6.6. Inzet begeleider passend onderwijs (BPO-er)

De BPO richt zich onder de regie van de school op de ondersteuning van leerlingen en docenten op de school. Ook heeft de BPO een rol in de beleidscyclus van de school. Elke school kijkt immers hoe de ondersteuning van leerlingen kan worden geoptimaliseerd en expertise zo effectief mogelijk kan worden ingezet.

Vanuit het samenwerkingsverband Koers VO heeft elke school recht op een bepaald aantal uren BPO. Voor de inzet ontvangt u vanuit Koers VO een vergoeding.

Koers VO heeft voor de BPO een kwaliteitskader omschreven. Onze BPO'ers voldoen aan deze kwaliteitseisen.

6.7 Peercoaching

Het doel van peercoaching is om leerlingen vaardigheden aan te leren om te helpen bemiddelen bij ruzies. Leerlingen worden opgeleid tot bemiddelaars en gaan het gesprek aan met de ruziemakers. Zij worden hierbij ondersteund door coördinatoren binnen de school.

Peercoaching is een schoolbrede aanpak voor conflicthantering. Onderdeel van de voorbereiding zijn de werving en selectie van de coördinatoren en een training van de coördinatoren. Voor de leerlingen die peercoach worden loopt een vergelijkbaar traject dus ook werving en selectie van de peercoaches en de training van de coaches.